Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mindisthekey
mindisthekey
6232 35c0 400
Reposted fromdafil dafil viaufufufufuf ufufufufuf
mindisthekey
9541 b7d0 400
Reposted fromkonwalia konwalia viaineedcoffee ineedcoffee
mindisthekey
mindisthekey
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viamajak majak
0448 a438 400
Reposted fromcelebdump celebdump viaunnamedporn unnamedporn
9212 1508 400
Reposted fromunco unco viafoods foods
mindisthekey
2793 285f 400
Reposted fromiv-vi iv-vi viaromantycznosc romantycznosc
mindisthekey
Reposted fromvolldost volldost viaromantycznosc romantycznosc
mindisthekey
1535 28d4 400
mindisthekey
mindisthekey

I najważniejsze, że wiesz, że moglibyście ze sobą spędzić każdy dzień swojego życia i być ze sobą szczęśliwi.

To nie oznacza, że zawsze będzie idealnie albo, że każdego dnia będziesz się cieszyć ze szczęścia, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Będziecie się kłócić i wrzeszczeć na siebie. Czasem będzie tak, że zaczniesz się zastanawiać co w ogóle jeszcze ze sobą razem robicie.
Ale i tak będziesz wiedzieć, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która sprawia, że czujesz się tak kochany, szczęśliwy, wyjątkowy i ważny.
I tylko to się liczy.

Reposted frommeooow meooow viaitmakesmecalm itmakesmecalm
mindisthekey
4741 caf9 400
mindisthekey
mindisthekey
3965 a704 400
Reposted fromczinok czinok viamajak majak
mindisthekey
2576 6cb0 400
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaHigh-Key High-Key
mindisthekey
0541 bcd1 400
Reposted fromnazarena nazarena viaHigh-Key High-Key
0483 111c 400
Reposted fromirmelin irmelin viaHigh-Key High-Key
mindisthekey
1015 b75f 400
Reposted fromursa-major ursa-major viaHigh-Key High-Key
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl